Jak informować o regulaminie

Agnieszka Wasilewska        21 października 2016        Komentarze (0)

Konsultowałam niedawno z moim Klientem kwestię informowania gości hotelowych o obowiązującym w danym obiekcie regulaminie. Jednym z pytań było, czy wystarczy w każdym pokoju w widocznym miejscu pozostawić wydrukowany regulamin, aby on obowiązywał.

Moim zdaniem nie jest to wystarczające. Co więcej, niewystarczające może okazać się wywieszenie regulaminu w recepcji (np. w przypadku gości – konsumentów). Moim zdaniem regulaminy hoteli należy potraktować jako wzorce umów w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ogólna reguła jest taka, że wiążą one, gdy wzorzec został doręczony stronie przed zawarciem umowy. W przypadku gdy drugą stroną umowy nie jest konsument, wystarczające odnośnie do regulaminu hotelowego jest stworzenie stronie możliwości łatwego dowiedzenia się o jego treści (np. wywieszenie w recepcji). W przypadku natomiast, gdy drugą stroną umowy jest konsument, warunkiem związania wzorcem (regulaminem) jest jego doręczenie przed zawarciem umowy.

Granice obowiązku naprawienia szkody przez hotel

Agnieszka Wasilewska        13 października 2016        Komentarze (0)

Po pojawieniu się jednego z moich wpisów na temat odpowiedzialności hotelu za rzeczy gości hotelowych zostałam zapytana o granice tej odpowiedzialności, o to, czy hotel odpowiada w pełnej wysokości za szkody, czy jest to kwotowo ograniczone.

Przede wszystkim generalna zasada odpowiedzialności utrzymującego hotel lub zakład podobny ogranicza należne poszkodowanemu gościowi hotelowemu odszkodowanie do wysokości utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych. Dalsze ograniczenie znajduje się w kodeksie cywilnym:

Zakres obowiązku naprawienia szkody przez utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się, względem jednego gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.

Należy jednak pamiętać, że te kwotowe ograniczenia zakresu obowiązku naprawienia szkody nie dotyczą wypadku, gdy hotel, motel, czy pensjonat przyjął rzeczy na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia na przechowanie, mimo że obowiązany był je przyjąć, jak również wypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej. W takich wypadkach hotel odpowiada w pełnej wysokości.

Więcej o odpowiedzialności hotelu za rzeczy gościa hotelowego znajdziesz tutaj:

http://prawowhotelarstwie.pl/category/odpowiedzialnosc-hotelarza/

 

Wierzytelność nieściągalna a koszty uzyskania przychodu

Agnieszka Wasilewska        21 września 2016        Komentarze (0)

Klient, prowadzący pensjonat zadał mi ostatnio pytanie, co zrobić w przypadku, gdy nie została zapłacona wystawiona przez niego faktura na kwotę 200 zł netto, kontrahent nie odbiera telefonów i nie odbiera wezwań do zapłaty. Z rozmowy wynikało, że kwestią podstawową  jest podatek dochodowy od kwoty objętej fakturą (konieczność zapłaty podatku), a także koszty postępowania, prowadzącego do odzyskania należności, które przekroczą samą należność. Praktycznie każdy przedsiębiorca, nie tylko prowadzący hotel lub pensjonat, ma czasami problemy z wyegzekwowaniem swoich należności od dłużników. Zrozumiałe są wątpliwości dotyczące konieczności zapłaty podatku od nieotrzymanej należności, czy konieczności dochodzenia wierzytelności, której kwota jest na tyle niska, że koszty sądowe i egzekucyjne będą wyższe, a szanse na odzyskanie należności i poniesionych kosztów są niewielkie.

W polskim prawie sytuacja taka została uregulowana.  W sytuacji, gdy dłużnik nie dokonuje spłaty długu, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje możliwość wierzycielowi  zaliczenia należności do kosztów uzyskania przychodów po spełnieniu wskazanych w niej warunków formalnych. Podobnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jedną z przesłanek zaliczenia takiej nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów jest uprzednie zarachowanie takiej nieściągalnej wierzytelności jako przychody należne, a inną odpowiednie udokumentowanie nieściągalności. Udokumentowanie może nastąpić poprzez odpowiednie postanowienie organu egzekucyjnego lub sądu (których nie opisuję bliżej, ponieważ nie miały znaczenia dla mojego Klienta), jak również poprzez protokół sporządzony przez samego podatnika, stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Jak założyć działalność gospodarczą

Agnieszka Wasilewska        09 września 2016        Komentarze (0)

We wpisie Forma prowadzenia działalności hotelarskiej opisałam możliwe formy prawne podjęcia działalności gospodarczej. Pisałam o działalności hotelu, czy pensjonatu, ale w tym zakresie moje rozważania są takie same dla wszystkich przedsiębiorców, również innych branż.

Jedną z takich dostępnych form prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza.  Jest ona najprostszą formą prowadzenia działalności. Przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym pod firmą, którą jest jego imię i nazwisko. Do nazwy przedsiębiorstwa może dodać również część opisową (np. Pensjonat „U Adama” Adam Nowak).

W celu jej założenia należy wypełnić formularz CEIDG-1 i:

– złożyć go we właściwym urzędzie miasta lub gminy

– wysłać listem poleconym (wymagane jest wtedy notarialne poświadczenie podpisu, co jest dodatkowym kosztem)

– elektronicznie przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – tutaj,

– elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – w tym przypadku konieczne będzie wypełnienie wniosku elektronicznie na wskazanej wyżej stronie i udanie się do właściwego urzędu miasta i gminy i podpisanie wniosku.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Po dopełnieniu wyżej opisanej formalności przedsiębiorca zostaje zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następnie zostanie mu nadany NIP i Regon (nie ma już z obowiązku odbywania dodatkowej wizyty w Urzędzie Skarbowym i ZUSie w celu uzyskania tych numerów).

Podmioty, które będą czynnymi podatnikami VAT są zobowiązane jednak dodatkowo złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym. Poza CEIDG-1 oraz VAT-R należy także pamiętać o złożeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS ZUA.

Jednoosobowa działalność ma oczywiście plusy, jakimi są prawie żadne koszty jej zarejestrowania, niedroga księgowość, jest prosta do prowadzenia.

Prowadząc działalność w tej formie musisz jednak pamiętać, że ciążyć na Tobie będzie odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania, związane z tą działalnością. Oznacza to, że w razie kłopotów z płynnością finansową i egzekucji Twoich zobowiązań wierzyciel będzie mógł zastosować sposoby egzekucji z Twojego majątku, jak dom, samochód i tp., nawet tego nabytego przed założeniem działalności.

Na zakończenie przypominam, że jeśli zamierzasz prowadzić hotel, motel lub pensjonat musisz dodatkowo zadbać o uzyskanie decyzji kategoryzacyjnej, o czym bliżej we wpisie Kategoryzacja obiektów hotelarskich i Nazwa hotel, motel, pensjonat nie dla każdego.

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Agnieszka Wasilewska        26 sierpnia 2016        Komentarze (0)

W przypadku umów najmu zawartych na czas oznaczony zasadą jest, że wygasają one z upływem okresu na jaki zostały zawarte. Jak wynika jednak z brzmienia art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie„. Podstawowym więc warunkiem do tego, aby możliwe było wypowiedzenie umowy najmu, zawartej na czas oznaczony, jest wprowadzenie tej możliwości do umowy.

Kodeks cywilny w cytowanym wyżej przepisie posługuje się pojęciem „w przypadkach określonych w umowie”. Powstały więc kontrowersje, czy w umowie muszą być dokładnie opisane przypadki, sytuacje, w których taka umowę można wypowiedzieć, czy wystarczy ogólne wskazanie, że umowa może być wypowiedziana „z ważnych przyczyn”. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń (III CZP 92/06) dopuścił możliwość wypowiedzenia umowy najmu w wyniku zaistnienia „ważnych przyczyn”. Jest to jednak pojęcie niejednoznaczne: to co dla jednej strony umowy może być ważną przyczyną, niekoniecznie będzie ważną przyczyną dla drugiej strony umowy. W razie sporu ostateczna ocena ,,ważności” przyczyny należy do sądu. Wskazane jest więc wpisanie do umowy najmu sytuacji, które strony uznają za przyczyny uzasadniające jej wypowiedzenie, jeśli zamierzają możliwość wypowiedzenia do terminowej umowy najmu wprowadzić.