Wiosna

Agnieszka Wasilewska        21 marca 2017        Komentarze (0)

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Agnieszka Wasilewska        06 marca 2017        Komentarze (0)

Jednym ze sposobów umożliwiających pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy jest dokonanie  wypowiedzenia umowy. Do umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zastosowanie będzie miał art. art. 30 § 4 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca chcąc wypowiedzieć pracownikowi umowę w sposób niewadliwy obowiązany jest dokonać wypowiedzenia na piśmie wskazując w nim przyczynę, która ma być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Naruszeniem przez pracodawcę tego obowiązku jest zarówno niewskazanie przyczyny, jak też ujęcie jej w sposób zbyt ogólnikowy, niewystarczająco jasny i konkretny, a także podanie innej przyczyny niż ta, która pracodawcę motywowała, a więc wskazanie przyczyny „nierzeczywistej” ( tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., II PK 363/14 ).

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego w przypadku wskazania w piśmie o wypowiedzeniu umowy o pracę więcej niż jednej przyczyny, nie wszystkie muszą zostać udowodnione, aby wypowiedzenie zostało uznane za uzasadnione. Przyczyny prawdziwe i uzasadnione powinny jednak pozostawać w „istotnej proporcji” do pozostałych. W przeciwnym razie, wypowiedzenie może zostać skutecznie zakwestionowane przed sądem – pomimo stwierdzenia zasadności jednej czy dwóch spośród większej liczby przyczyn. ( tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.4.2015 r., II PK 140/14 )

W cytowanym wyroku Sąd Najwyższy przełamał dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą w przypadku podania kilku przyczyn wypowiedzenia, dla jego zasadności wystarczało, aby przynajmniej jedna z przyczyn okazała się prawdziwa i konkretna.

W przypadku wadliwego wypowiedzenia pracownikowi przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową poprzez sformułowanie roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a gdy upłynął już okres wypowiedzenia i umowa uległa rozwiązaniu – o przywrócenie do pracy albo alternatywnie zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

 

Krajowy Rejestr Sądowy

Agnieszka Wasilewska        09 lutego 2017        Komentarze (0)

We wpisie Jak założyć działalność gospodarczą pisałam o zakładaniu działalności gospodarczej, prowadzonej przez jednego przedsiębiorcę.

Z innych moich wpisów wiesz już, że działalność gospodarczą można prowadzić również w formie spółki prawa handlowego: Forma prowadzenia działalności hotelarskiej

Jeśli chciałbyś założyć spółkę i w ten sposób prowadzić działalność gospodarczą (również hotelarską) musisz przede wszystkim podpisać umowę spółki. O formie umowy, jej treści i wymogach przy różnych rodzajach spółek napiszę w odrębnym wpisie.

Po zawarciu umowy spółki konieczne jest zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – Rejestrze Przedsiębiorców. Zadaniem KRS jest udostępnienie informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, jego adresie, zmianach umowy spółki,  jego reprezentacji i td. Rejestr jest jawny – każdy ma prawo zapoznać się z danymi wpisanymi do rejestru. KRS spółki można sprawdzić również w Internecie pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Zarejestrować spółkę w KRS można drogą elektroniczną bądź tradycyjnie, składając wniosek w sekretariacie sądu albo wysyłając pocztą. System teleinformatyczny do rejestracji dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Rejestrując spółkę przez Internet musisz skorzystać z udostępnionego wzorca umowy.

Przy składaniu wniosku w formie tradycyjnej w Sądzie musisz pamiętać, że wymaga on wypełnienia specjalnych formularzy, również dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i w sądach rejestrowych. Do formularzy należy dołączyć odpowiednie załączniki, przykładowo umowę spółki, listę wspólników, dowód uiszczenia opłaty sądowej i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i inne. Szczegółowo opiszę tą procedurę przy omawianiu rejestracji poszczególnych spółek.

Regulamin – zabezpieczenie dla hotelu

Agnieszka Wasilewska        30 grudnia 2016        Komentarze (0)

Każdy lekarz potwierdzi prawdziwość zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Każdy zaś doświadczony prawnik stosuje tę zasadę do sfery prawnej, co oznacza, że lepiej z wyprzedzeniem zabezpieczyć się na wypadek sporu lub w ogóle do sporu nie dopuścić. W działalności hoteli jednym z takich zabezpieczeń jest regulamin hotelu – zbiór przepisów, zasad, warunków, które obowiązują zarówno hotel, jak i gości hotelowych. Taki dokument pozwala nie tylko rzetelnie poinformować klientów o zasadach panujących w obiekcie, ale także uniknąć sporów i zapewnić gościom bezpieczne i spokojne warunki przebywania w obiekcie. Aby jednak regulamin spełniał swoją rolę należy zadbać o jego odpowiednią treść i spełnienie wymagań prawnych, które nadadzą mu moc obowiązującą między stronami umowy o usługę hotelową.

Jakie postanowienia powinien zawierać regulamin hotelu?

Regulamin hotelu powinien regulować wszelkie kwestie, które chcemy uczynić treścią umowy z gościem hotelowym. Najbardziej typowe przykłady tego, co powinno znaleźć się w regulaminie, to zagadnienia związane z czasem trwania doby hotelowej, sposobem przedłużenia lub rezygnacji z pobytu (z uwzględnieniem zasad rozliczania się stron w razie rezygnacji, czy samowolnego przedłużenia doby hotelowej przez gościa), czy zasady dotyczące ciszy nocnej. Zalecane jest również uregulowanie spraw dotyczących przebywania w pokojach osób trzecich w porze nocnej, użyczania pokoju hotelowego przez gościa innym osobom, trybu składania reklamacji. Należy poinformować gości o usługach płatnych, jak i nieodpłatnych świadczonych w hotelu.

Drugą grupą przepisów są przepisy porządkowe, w szczególności te dotyczące zakazu palenia, czy ograniczeń w korzystaniu z urządzeń elektrycznych.

Kolejne punkty powinny zabezpieczać interesy hotelu w stosunku do gości, których zachowanie narusza przyjęte zasady społeczne w stopniu czyniącym uciążliwym pobyt w hotelu dla innych gości.

Wreszcie w regulaminie można zawrzeć przepisy, które wynikają z obowiązującego prawa, a wskazanie na nie w regulaminie będzie miało znaczenie informacyjne dla gości. Jako przykład można wspomnieć o przepisach regulujących odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wnoszonych przez gości hotelowych, czy odpowiedzialność odszkodowawczą gości hotelowych za wyrządzone przez nich szkody.

Warto zadbać o kilka wersji językowych regulaminu, na wypadek gości nie znających języka polskiego.

Jak formułować postanowienia regulaminu?

Przy konstruowaniu regulaminu hotelu musimy pamiętać nie tylko o tym, aby znalazła się w nim treść, którą chcemy uregulować, ale również, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne (nie budziły wątpliwości) i były jasne, zrozumiałe dla klientów. Polskie prawo wprowadza zasadę, że postanowienia niejednoznaczne zawarte we wzorcach umów tłumaczy się na korzyść konsumenta. Należy również unikać postanowień, które mogą zostać uznane za postanowienia niedozwolone, czyli takich, które na przykład wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, przewidują uprawnienie hotelu do podwyższenia ceny po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy.

Jak informować o regulaminie?

Należy sobie ponadto zdawać sprawę, że nawet najlepiej przygotowany regulamin nie zabezpieczy nas odpowiednio na wypadek sporu, jeśli nie zadbamy, aby spełnione zostały warunki jego obowiązywania. Umowa obowiązuje, jeśli obie strony wyrażą na nią zgodę. Jednak w niektórych rodzajach działalności, między innymi w hotelarskiej, byłoby niezwykle trudno zawierać odrębną umowę na piśmie z każdym klientem. Sytuacja taka została przewidziana w kodeksie cywilnym, który reguluje kwestie tzw. wzorców umów. Są to wszelkie ogólne warunki umów, regulaminy, wzory umów, formularze, instrukcje i inne zbiory zasad, jednostronnie przygotowane przed zawarciem umowy przez jedną ze stron, które druga strona akceptuje poprzez przystąpienie do umowy, czyli zamówienie usługi, zakup rzeczy. Ogólna reguła jest taka, że wiążą one, gdy wzorzec został doręczony stronie przed zawarciem umowy. W przypadku gdy drugą stroną umowy nie jest konsument, wystarczające odnośnie regulaminu hotelowego jest stworzenie stronie możliwości łatwego dowiedzenia się o jego treści (np. wywieszenie w recepcji). W przypadku natomiast, gdy drugą stroną umowy jest konsument, warunkiem związania wzorcem (regulaminem) jest jego doręczenie przed zawarciem umowy. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą, czyli hotelem, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zastanowić się zatem należy, czy powszechna praktyka pozostawiania regulaminów w widocznych miejscach w pokojach hotelowych, czy umieszczania ich na stronie internetowej hotelu jest wystarczająca. Niewątpliwie gość ma możliwość zapoznania się z regulaminem pozostawionym w pokoju, ale już po zawarciu umowy. Z regulaminem umieszczonym na stronie internetowej nie musi się w ogóle zapoznać. Stworzy to w razie sytuacji spornej fundamentalny problem – czy postanowienia regulaminu w ogóle obowiązują gościa hotelowego? W mojej opinii takie ryzyko jest realne, więc regulamin hotelu w przypadku konsumentów powinien być zawsze przekazany przed zawarciem umowy, przykładowo w recepcji. Warto zadbać, aby klient poświadczył zapoznanie się z regulaminem hotelu. W obecnych czasach nie powinno być również problemów z udostępnianiem gościom regulaminów w nieedytowalnej wersji elektronicznej w razie zawierania umów przez środki komunikacji elektronicznej.

Dodatkowe regulaminy w hotelu.

Na zakończenie warto wspomnieć również o dodatkowych usługach świadczonych przez hotele, jak możliwość skorzystania z siłowni, sauny, basenu. Przebywanie w tych miejscach wiąże się z koniecznością zachowania wzmożonych zasad bezpieczeństwa, powstrzymywania się od pewnych czynności, jak spożywanie alkoholu, czy z koniecznością posiadania odpowiedniego stroju. Każde takie miejsce powinno więc również posiadać zbiór reguł korzystania z niego, regulujących zachowania gości, wprowadzających określone zakazy i nakazy. Zasady zapoznawania gości z tymi regulaminami są takie same jak dla ogólnego regulaminu hotelu.

 

 

Życzenia

Agnieszka Wasilewska        23 grudnia 2016        Komentarze (0)

Wraz z całym zespołem Kancelarii życzę wszystkim Czytelnikom zdrowych i spokojnych Świąt 🙂