Milwaukee – ojczyzna Harley Davidson

Agnieszka Wasilewska        28 lipca 2016        Komentarze (0)

Milwaukee – nazwa miasta pochodzi od słowa, które oznacza w języku rdzennych mieszkańców „dobra ziemia”. Rzeczywiście przyroda jest piękna, miasto ciekawe. Stąd pochodzi marka Harley Davidson – nie tak wyobrażałam sobie pierwsze motory 🙂

Odpowiedzialność gościa hotelowego za wyrządzone szkody

Agnieszka Wasilewska        15 lipca 2016        Komentarze (0)

Obsługa hotelu spotyka się z różnymi zachowaniami gości hotelowych. O ile zachowanie większości gości nie odbiega od powszechnie przyjętych norm, zdarzają się goście wyrządzający szkody, przykładowo niszczący mienie hotelu. Jak się wtedy zachować? Jakie czynności są niezbędne, aby zabezpieczyć interesy hotelu?

Zasadą jest, że każdy, również gość hotelowy odpowiada za szkody przez siebie wyrządzone. Należy jednak pamiętać o zabezpieczeniu dowodów, wskazujących na fakt wyrządzenia szkody, na związek szkody z zachowaniem konkretnego gościa oraz zachować dane sprawcy szkody. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest w chwili odbierania kluczy od gościa sprawdzić pokój i stan jego wyposażenia, a także w razie stwierdzenia szkody udokumentowanie jej (protokół sporządzony przez pracowników hotelu, z ich podpisami i podpisem gościa lub stwierdzeniem odmowy podpisania protokołu przez gościa, zanotowanie danych obecnych pracowników, ewentualnie wykonanie dokumentacji zdjęciowej, zabezpieczenie nagrań z monitoringu z miejsc ogólnie dostępnych, wycena szkód). Pomocne może być również wezwanie ochrony hotelu, a w niektórych przypadkach również Policji.

Oczywiście nie oznacza to, że w razie zaniechania powyższych czynności gość będzie zwolniony z odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Dochodzenie odszkodowania może być jednak znacznie utrudnione. Konieczne będzie wykazywanie zeznaniami świadków i innymi dostępnymi  dowodami kto wyrządził szkody, jakie wyrządzono szkody, jakie zachowanie do szkód doprowadziło.  Nie zawsze jednak będzie to możliwe lub w dostateczny sposób wykaże przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej danej osoby.

Nie należy zapominać również o obowiązkach wynikających z zawartej przez hotel umowy ubezpieczenia, która najczęściej wymaga szybkiego zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, zabezpieczenia dowodów, zapobiegania powstawaniu dalszych szkód.  Obowiązki te wynikają najczęściej z ogólnych warunków ubezpieczenia.

Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów przez hotel

Agnieszka Wasilewska        06 lipca 2016        Komentarze (0)

Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Moim zdaniem wskazanie w kodeksie cywilnym  określonych przedmiotów, co do których istnieje obowiązek organizowania przechowalni, nie oznacza, że inne przedmioty  nie mogą być oddane na przechowanie.

Omawiając ten obowiązek hotelarza należy pamiętać, że kwotowe ograniczenia odpowiedzialności utrzymującego obiekty hotelowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy utrzymujący przyjął rzeczy należące do gościa hotelowego na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia, mimo że był do tego zobowiązany.

Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca. Tutaj często podawanym przykładem jest mebel, fortepian – trudno wymagać od hotelu, aby zorganizował przechowalnię pozwalającą na przechowywanie tak dużych rzeczy gości hotelowych. Przyznać jednak trzeba, że kryteria odmowy przyjęcia rzeczy na przechowanie nie są jasne i jednoznaczne. O ile bowiem kryterium zagrożenia bezpieczeństwa jest w miarę zrozumiałe, to zbyt duża wartość lub zajmowanie zbyt dużo miejsca jest kwestią bardziej ocenną.

Regulaminy w hotelu

Agnieszka Wasilewska        01 lipca 2016        Komentarze (0)

Ostatnio przebywając w hotelu uzyskałam w recepcji informację, że na parterze znajduje się sauna i siłownia – pokój do ćwiczeń z kilkoma urządzeniami, do użytku gości hotelowych, można z nich skorzystać po zgłoszeniu tego faktu w recepcji i odebraniu klucza. Na drugi dzień postanowiłam skorzystać z siłowni, odebrałam klucz i udałam się do sali. Rzeczywiście było w niej kilka urządzeń, spędziłam miło czas na ćwiczeniach. Jednak jedna rzecz zwróciła moją uwagę i nasunęła mi myśl o konieczności napisania o tym na blogu. W pokoju hotelowym na stole leżał regulamin hotelu, jednak nic nie było w nim napisane na temat sauny, czy miejsca do ćwiczeń. W recepcji również nie dano mi do przeczytania żadnego regulaminu korzystania z sauny i siłowni, nie przekazano mi zasad tego korzystania, nie udzielono mi żadnych pouczeń. Co więcej również w samym pokoju do ćwiczeń nie było takiego dokumentu.

We wpisie Regulamin hotelu pisałam o konieczności wprowadzenia Regulaminu obiektu noclegowego (hotelu, motelu, pensjonatu). Zwracam uwagę, że również takie miejsca jak basen hotelowy, siłownia, sauna i inne powinny posiadać dokumenty wskazujące w szczególności, kto może z nich korzystać, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować, czego nie można wnosić do tych miejsc, jakie zachowania są zakazane i td. Osoby z nich korzystające powinny być poinformowane o tych zasadach, mieć możliwość zapoznania się z nimi. Pozwoli to na zapewnienie gościom jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, ograniczy ryzyko wystąpienia wypadków, a więc w efekcie ograniczy również odpowiedzialność hotelu, czy pensjonatu.

Praca w niedzielę i święta w hotelu

Agnieszka Wasilewska        22 czerwca 2016        Komentarze (0)

Zgodnie z kodeksem pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. W jaki sposób zatem zorganizować pracę hotelu, pensjonatu lub innego podobnego miejsca, które przecież muszą działać w niedzielę i święta? Kodeks pracy uregulował taką sytuację w art. 15110: praca w niedziele i święta jest dozwolona między innymi przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w zakładach hotelarskich.

W literaturze pojawiają się poglądy wskazujące, że sam fakt, że rodzaj wykonywanej przez pracodawcę działalności uzasadnia pracę w niedzielę i święta, nie jest  równoznaczny z dopuszczeniem do pracy niedzielnej i świątecznej wszystkich pracowników. Nie każdy rodzaj prac świadczonych w takich zakładach pracy może okazać się bowiem niezbędny z punktu widzenia użyteczności społecznej czy zaspokajania codziennych potrzeb ludności (można zastanawiać się np. nad księgowym zatrudnionym w hotelu). O zakwalifikowaniu pracowników do pracy w niedzielę i święta decyduje pracodawca, jednak może to stać się przedmiotem badania organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy.

W myśl art. 15111 § 1 kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach gdy praca w te dni jest dozwolona, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w takim terminie dnia wolnego od pracy, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości jak za pracę w godzinach nadliczbowych, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli zaś nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy , pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości jak za pracę w godzinach nadliczbowych, za każdą godzinę pracy w święto.

I tutaj uwaga: jeśli święto przypada w niedzielę stosujemy uregulowania jak do pracy w niedzielę.

Dodatkowo należy pamiętać, że pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy weekendowej.