Z cyklu „Świat jest piękny”

Agnieszka Wasilewska        18 października 2017        Komentarze (0)

Umowy z przedsiębiorcami

Agnieszka Wasilewska        07 września 2017        Komentarze (0)

Częstymi błędami popełnianymi przez przedsiębiorców, są błędy związane  z   oznaczaniem w dokumentach i w umowach  przedsiębiorców,  z którymi    nawiązywane  są  stosunki  gospodarcze, jak również błędy w reprezentacji kontrahentów podpisujących umowy. W świetle obowiązujących przepisów  przedsiębiorcami  są  w szczególności   osoby  fizyczne  prowadzące  samodzielną działalność   gospodarczą (tj. oznaczone z imienia i nazwiska osoby, uwidocznione w CEIDG), wspólnicy spółki  cywilnej ( ale nie sama spółka ),  spółki  prawa  handlowego  tj. jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z  ograniczoną  odpowiedzialnością   i  akcyjne,  spółdzielnie a także  wszystkie  inne  jednostki  organizacyjne,   którym przepisy  szczególne  przyznają   osobowość  prawną

Każdy przedsiębiorca występujący w obrocie gospodarczym działa pod firmą. Firma przedsiębiorcy jest ujawniona w odpowiednim rejestrze (np. CEIDG, KRS). Firmą osoby prawnej, tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z  ograniczoną  odpowiedzialnością   i  akcyjnych,  spółdzielni, a także  innych  jednostek  organizacyjnych,   którym przepisy  szczególne  przyznają   osobowość  prawną, jest jej nazwa. Nadto, firma osoby prawnej powinna zawierać formę prawną w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, która może być podana w skrócie, np. sp. j., sp. p., SKA, sp. z o.o., S.A., itp., oraz inne określenia dowolnie obrane. W dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinna być więc wskazana nazwa z końcówką wskazująca na formę prawną, a w przypadku spółki jawnej również nazwisko co najmniej jednego wspólnika (zgodnie z KRS).

Firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą to jej imię i nazwisko. Do firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą mogą zostać włączone także inne określenia dowolne obrane, np. jej pseudonim, określenia wskazujące na miejsce lub przedmiot działalności, określenia fantazyjne itp., jednak na dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinno być uwidocznione imię i nazwisko przedsiębiorcy, zgodne z CEIDG.

Firma spółki cywilnej to imiona i nazwiska jej wspólników ze wskazaniem formy prowadzonej działalności gospodarczej, tj. spółka cywilna, lub jej skrótu „s.c.”. Do firmy spółki cywilnej mogą zostać włączone także inne określenia dowolne obrane, np. pseudonimy, określenia wskazujące na miejsce lub przedmiot działalności, itp. jednak na dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinny być uwidocznione imiona i nazwiska wspólników, zgodne z CEIDG.

W  momencie  nawiązania   kontaktów gospodarczych  z  przedsiębiorcą,  w  celu   jednoznacznego ustalenia  jego statusu  prawnego   oraz  sposobu  reprezentacji, koniecznym  jest więc sprawdzenie odpowiedniego rejestru. Obecnie sprawdzenia można dokonać przez internet:

CEIDG:    https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

KRS:        https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Góry

Agnieszka Wasilewska        31 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Świat jest piękny

Agnieszka Wasilewska        28 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Szczegółowe warunki dla budynku hotelu związane z obsługą osób niepełnosprawnych

Agnieszka Wasilewska        01 sierpnia 2017        Komentarze (1)

W poprzednim wpisie pisałam o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Reguluje ono wymogi dla budynków jednorodzinnych, jak również budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, a więc również hoteli. Nie sposób w krótkim opracowaniu omówić wszystkich wymogów, przewidzianych w celu dostosowania budynków dla osób niepełnosprawnych. Opiszę więc kilka z nich, aby wyjaśnić, jakich kwestii dotyczą.

Dobrym przykładem wymogów, które rozporządzenie nakazuje spełnić przy budowie hotelu, jest wymóg, który wydaje się oczywistością: furtki w ogrodzeniu przy budynkach nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Również położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. Do wejść powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Ich liczbę i sposób urządzenia należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Projektując miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, należy spełnić szereg innych warunków i to jest doskonały przykład bardziej szczegółowych przepisów rozporządzenia. Przykładowo mogą być one usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.