marzec 2017

Spółka cywilna

Agnieszka Wasilewska        28 marca 2017        Komentarze (0)

Spółka cywilna  to umowa pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, ani statusu przedsiębiorcy. Przy dokonywaniu czynności z innymi podmiotami, stroną pozostają wspólnicy. Wspólnicy są podmiotami prawa, spółka zaś jest wyłącznie łączącą ich umową. Każdy […]

Wiosna

Agnieszka Wasilewska        21 marca 2017        Komentarze (0)

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Agnieszka Wasilewska        06 marca 2017        Komentarze (0)

Jednym ze sposobów umożliwiających pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy jest dokonanie  wypowiedzenia umowy. Do umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zastosowanie będzie miał art. art. 30 § 4 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca chcąc wypowiedzieć pracownikowi umowę w sposób niewadliwy obowiązany jest dokonać wypowiedzenia na piśmie wskazując w nim przyczynę, która ma być […]