Dostosowanie hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szczegółowe warunki dla budynku hotelu związane z obsługą osób niepełnosprawnych

Agnieszka Wasilewska        01 sierpnia 2017        Komentarze (1)

W poprzednim wpisie pisałam o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Reguluje ono wymogi dla budynków jednorodzinnych, jak również budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, a więc również hoteli. Nie sposób w krótkim opracowaniu omówić wszystkich wymogów, przewidzianych w celu dostosowania budynków […]

Wymagania budowlane w związku z dostosowaniem hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Agnieszka Wasilewska        07 czerwca 2017        Komentarze (0)

Tworzenie obiektów dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych to nie tylko obowiązek prawny, ale w obecnych czasach również wymóg rynku i otwieranie się na nowych odbiorców usług. W Polsce podstawowym aktem prawnym, podejmującym tematykę dostosowania obiektów budowlanych, a więc również hoteli, do wymogów osób niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 8 marca 2016r. Prawo budowlane, która nakazuje obiekty […]

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie reguluje między innymi wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich. Poszczególne załączniki do tego rozporządzenia szczegółowo opisują wymagania dla poszczególnych obiektów. Załącznik 8 wskazuje minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich […]