Jakie są konsekwencje nieuiszczania opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi? cz. 2

Agnieszka Wasilewska        09 czerwca 2016        Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie powracam do kwestii ściśle powiązanej z tematem poruszanym we wpisie Jakie są konsekwencje nieuiszczania opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi?

Opisałam w nim między innymi jakie roszczenia mogą zostać skierowane przeciwko hotelowi, który nie uiszcza opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi – jest to przykładowo ZAIKS, STOART, SAWP. Jednym z roszczeń, które przysługują uprawnionemu, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone,  jest według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, możliwość żądania od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody. Art. 79 ustawy stanowił, że może to zrobić na ogólnych zasadach lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Uprawnienie to wprowadził ustawodawca w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W dniu   23 czerwca 2015 r. zapadł jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 32/14), który uznał art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Co to oznacza? Ustawodawca nie zmienił przepisu. Jednakże przepis ten w zakresie, w jakim został uznany przez Trybunał za niekonstytucyjny, utracił moc.

Po wyroku Trybunału pojawiły się kontrowersje dotyczące możliwości żądania dwukrotności wynagrodzenia, na podstawie tego samego przepisu ustawy. Trybunał nie stwierdził niekonstytucyjności w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że ze względu na specyfikę autorskich praw majątkowych nie ma przeszkód, aby uprawniony z tytułu praw autorskich mógł domagać się zapłaty zryczałtowanej kwoty tytułem wynagrodzenia – bez konieczności dokładnego ustalania wysokości rzeczywistej szkody. Jednocześnie jednak Trybunał uznał, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych uzyskiwałby tak daleko idącą ochronę, że wysokość przysługującego mu roszczenia całkowicie odrywałaby się od wielkości poniesionej przez niego szkody i stanowiła jej wielokrotność.

W doktrynie pojawiły się więc kontrowersje i pytania, czy w takiej sytuacji dopuszczalne jest żądanie dwukrotności stosownego wynagrodzenia, w sytuacji, gdy naruszenie jest zawinione. Z  literalnego brzmienia art. 79 ustawy wynika po wyroku Trybunału, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone w sposób niezawiniony może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Natomiast kiedy naruszenie będzie zawinione to uprawnionemu przysługuje wyłącznie odszkodowanie dochodzone na zasadach ogólnych, bo w tym zakresie przepis został uznany za niekonstytucyjny.

W sprawie przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie (sygn. akt I ACa 1251/15) zapadł wyrok, w którym zasądzono dwukrotność stosownego wynagrodzenia w sytuacji zawinionego naruszenia.

Do czasu jednak zmiany przez ustawodawcę powyższego przepisu ustawy wątpliwości będą nadal się pojawiać.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: