Rejestracja nazwy Hotel w Urzędzie Patentowym

Agnieszka Wasilewska        10 listopada 2017        Komentarze (1)

Dzisiaj powrócę do tematu, który omawiałam w kilku wpisach, czyli do zagadnienia używania nazwy hotel, motel, czy pensjonat przez podmioty, które nie uzyskały zaszeregowania i wpisania do właściwej ewidencji. Jeśli przeczytałeś moje artykuły: Nazwa hotel zastrzeżona dla hoteli i Hotelik, motelik, pensjonacik, a także Nazwa hotel, motel, pensjonat nie dla każdego, to wiesz już, że nie tylko nie można używać tych nazw bez wypełnienia odpowiednich formalności, ale Sądy i organy kwestionują również nazwy podobne, np. Motelik, Hotelix i tp.

Pojawia się pytanie, czy rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP uprawnia do używania nazwy hotel, motel lub pensjonat, jeśli nie zostaną spełnione inne wymogi, w tym z ustawy o usługach turystycznych. Oczywiście pojawiła się już próba takiej argumentacji przez podmiot, który używał nazwy hotel i powołał się na zarejestrowany znak towarowy zawierający to słowo. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kosumentów nie uznał jednak tego stanowiska za prawidłowe. Stwierdził, że fakt rejestracji znaku nie daje uprawnienia do wykorzystywania go, gdy dany podmiot nie spełnia ustawowych wymogów. Praktykę posługiwania się nazwą hotel, pomimo posiadania zarejestrowanego znaku towarowego z tym słowem, uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Uznał to za sprzeczne nie tylko z ustawą o usługach turystycznych, ale również za naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w zakresie oznaczenia świadczonych usług oraz stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd, co jest niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z cyklu „Świat jest piękny”

Agnieszka Wasilewska        18 października 2017        3 komentarze

Umowy z przedsiębiorcami

Agnieszka Wasilewska        07 września 2017        Komentarze (0)

Częstymi błędami popełnianymi przez przedsiębiorców, są błędy związane  z   oznaczaniem w dokumentach i w umowach  przedsiębiorców,  z którymi    nawiązywane  są  stosunki  gospodarcze, jak również błędy w reprezentacji kontrahentów podpisujących umowy. W świetle obowiązujących przepisów  przedsiębiorcami  są  w szczególności   osoby  fizyczne  prowadzące  samodzielną działalność   gospodarczą (tj. oznaczone z imienia i nazwiska osoby, uwidocznione w CEIDG), wspólnicy spółki  cywilnej ( ale nie sama spółka ),  spółki  prawa  handlowego  tj. jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z  ograniczoną  odpowiedzialnością   i  akcyjne,  spółdzielnie a także  wszystkie  inne  jednostki  organizacyjne,   którym przepisy  szczególne  przyznają   osobowość  prawną

Każdy przedsiębiorca występujący w obrocie gospodarczym działa pod firmą. Firma przedsiębiorcy jest ujawniona w odpowiednim rejestrze (np. CEIDG, KRS). Firmą osoby prawnej, tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z  ograniczoną  odpowiedzialnością   i  akcyjnych,  spółdzielni, a także  innych  jednostek  organizacyjnych,   którym przepisy  szczególne  przyznają   osobowość  prawną, jest jej nazwa. Nadto, firma osoby prawnej powinna zawierać formę prawną w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, która może być podana w skrócie, np. sp. j., sp. p., SKA, sp. z o.o., S.A., itp., oraz inne określenia dowolnie obrane. W dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinna być więc wskazana nazwa z końcówką wskazująca na formę prawną, a w przypadku spółki jawnej również nazwisko co najmniej jednego wspólnika (zgodnie z KRS).

Firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą to jej imię i nazwisko. Do firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą mogą zostać włączone także inne określenia dowolne obrane, np. jej pseudonim, określenia wskazujące na miejsce lub przedmiot działalności, określenia fantazyjne itp., jednak na dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinno być uwidocznione imię i nazwisko przedsiębiorcy, zgodne z CEIDG.

Firma spółki cywilnej to imiona i nazwiska jej wspólników ze wskazaniem formy prowadzonej działalności gospodarczej, tj. spółka cywilna, lub jej skrótu „s.c.”. Do firmy spółki cywilnej mogą zostać włączone także inne określenia dowolne obrane, np. pseudonimy, określenia wskazujące na miejsce lub przedmiot działalności, itp. jednak na dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinny być uwidocznione imiona i nazwiska wspólników, zgodne z CEIDG.

W  momencie  nawiązania   kontaktów gospodarczych  z  przedsiębiorcą,  w  celu   jednoznacznego ustalenia  jego statusu  prawnego   oraz  sposobu  reprezentacji, koniecznym  jest więc sprawdzenie odpowiedniego rejestru. Obecnie sprawdzenia można dokonać przez internet:

CEIDG:    https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

KRS:        https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Góry

Agnieszka Wasilewska        31 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Świat jest piękny

Agnieszka Wasilewska        28 sierpnia 2017        Komentarze (0)