Regulamin – zabezpieczenie dla hotelu

Agnieszka Wasilewska        30 grudnia 2016        Komentarze (0)

Każdy lekarz potwierdzi prawdziwość zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Każdy zaś doświadczony prawnik stosuje tę zasadę do sfery prawnej, co oznacza, że lepiej z wyprzedzeniem zabezpieczyć się na wypadek sporu lub w ogóle do sporu nie dopuścić. W działalności hoteli jednym z takich zabezpieczeń jest regulamin hotelu – zbiór przepisów, zasad, warunków, które obowiązują zarówno hotel, jak i gości hotelowych. Taki dokument pozwala nie tylko rzetelnie poinformować klientów o zasadach panujących w obiekcie, ale także uniknąć sporów i zapewnić gościom bezpieczne i spokojne warunki przebywania w obiekcie. Aby jednak regulamin spełniał swoją rolę należy zadbać o jego odpowiednią treść i spełnienie wymagań prawnych, które nadadzą mu moc obowiązującą między stronami umowy o usługę hotelową.

Jakie postanowienia powinien zawierać regulamin hotelu?

Regulamin hotelu powinien regulować wszelkie kwestie, które chcemy uczynić treścią umowy z gościem hotelowym. Najbardziej typowe przykłady tego, co powinno znaleźć się w regulaminie, to zagadnienia związane z czasem trwania doby hotelowej, sposobem przedłużenia lub rezygnacji z pobytu (z uwzględnieniem zasad rozliczania się stron w razie rezygnacji, czy samowolnego przedłużenia doby hotelowej przez gościa), czy zasady dotyczące ciszy nocnej. Zalecane jest również uregulowanie spraw dotyczących przebywania w pokojach osób trzecich w porze nocnej, użyczania pokoju hotelowego przez gościa innym osobom, trybu składania reklamacji. Należy poinformować gości o usługach płatnych, jak i nieodpłatnych świadczonych w hotelu.

Drugą grupą przepisów są przepisy porządkowe, w szczególności te dotyczące zakazu palenia, czy ograniczeń w korzystaniu z urządzeń elektrycznych.

Kolejne punkty powinny zabezpieczać interesy hotelu w stosunku do gości, których zachowanie narusza przyjęte zasady społeczne w stopniu czyniącym uciążliwym pobyt w hotelu dla innych gości.

Wreszcie w regulaminie można zawrzeć przepisy, które wynikają z obowiązującego prawa, a wskazanie na nie w regulaminie będzie miało znaczenie informacyjne dla gości. Jako przykład można wspomnieć o przepisach regulujących odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wnoszonych przez gości hotelowych, czy odpowiedzialność odszkodowawczą gości hotelowych za wyrządzone przez nich szkody.

Warto zadbać o kilka wersji językowych regulaminu, na wypadek gości nie znających języka polskiego.

Jak formułować postanowienia regulaminu?

Przy konstruowaniu regulaminu hotelu musimy pamiętać nie tylko o tym, aby znalazła się w nim treść, którą chcemy uregulować, ale również, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne (nie budziły wątpliwości) i były jasne, zrozumiałe dla klientów. Polskie prawo wprowadza zasadę, że postanowienia niejednoznaczne zawarte we wzorcach umów tłumaczy się na korzyść konsumenta. Należy również unikać postanowień, które mogą zostać uznane za postanowienia niedozwolone, czyli takich, które na przykład wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, przewidują uprawnienie hotelu do podwyższenia ceny po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy.

Jak informować o regulaminie?

Należy sobie ponadto zdawać sprawę, że nawet najlepiej przygotowany regulamin nie zabezpieczy nas odpowiednio na wypadek sporu, jeśli nie zadbamy, aby spełnione zostały warunki jego obowiązywania. Umowa obowiązuje, jeśli obie strony wyrażą na nią zgodę. Jednak w niektórych rodzajach działalności, między innymi w hotelarskiej, byłoby niezwykle trudno zawierać odrębną umowę na piśmie z każdym klientem. Sytuacja taka została przewidziana w kodeksie cywilnym, który reguluje kwestie tzw. wzorców umów. Są to wszelkie ogólne warunki umów, regulaminy, wzory umów, formularze, instrukcje i inne zbiory zasad, jednostronnie przygotowane przed zawarciem umowy przez jedną ze stron, które druga strona akceptuje poprzez przystąpienie do umowy, czyli zamówienie usługi, zakup rzeczy. Ogólna reguła jest taka, że wiążą one, gdy wzorzec został doręczony stronie przed zawarciem umowy. W przypadku gdy drugą stroną umowy nie jest konsument, wystarczające odnośnie regulaminu hotelowego jest stworzenie stronie możliwości łatwego dowiedzenia się o jego treści (np. wywieszenie w recepcji). W przypadku natomiast, gdy drugą stroną umowy jest konsument, warunkiem związania wzorcem (regulaminem) jest jego doręczenie przed zawarciem umowy. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą, czyli hotelem, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zastanowić się zatem należy, czy powszechna praktyka pozostawiania regulaminów w widocznych miejscach w pokojach hotelowych, czy umieszczania ich na stronie internetowej hotelu jest wystarczająca. Niewątpliwie gość ma możliwość zapoznania się z regulaminem pozostawionym w pokoju, ale już po zawarciu umowy. Z regulaminem umieszczonym na stronie internetowej nie musi się w ogóle zapoznać. Stworzy to w razie sytuacji spornej fundamentalny problem – czy postanowienia regulaminu w ogóle obowiązują gościa hotelowego? W mojej opinii takie ryzyko jest realne, więc regulamin hotelu w przypadku konsumentów powinien być zawsze przekazany przed zawarciem umowy, przykładowo w recepcji. Warto zadbać, aby klient poświadczył zapoznanie się z regulaminem hotelu. W obecnych czasach nie powinno być również problemów z udostępnianiem gościom regulaminów w nieedytowalnej wersji elektronicznej w razie zawierania umów przez środki komunikacji elektronicznej.

Dodatkowe regulaminy w hotelu.

Na zakończenie warto wspomnieć również o dodatkowych usługach świadczonych przez hotele, jak możliwość skorzystania z siłowni, sauny, basenu. Przebywanie w tych miejscach wiąże się z koniecznością zachowania wzmożonych zasad bezpieczeństwa, powstrzymywania się od pewnych czynności, jak spożywanie alkoholu, czy z koniecznością posiadania odpowiedniego stroju. Każde takie miejsce powinno więc również posiadać zbiór reguł korzystania z niego, regulujących zachowania gości, wprowadzających określone zakazy i nakazy. Zasady zapoznawania gości z tymi regulaminami są takie same jak dla ogólnego regulaminu hotelu.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: