Spółka cywilna

Agnieszka Wasilewska        28 marca 2017        Komentarze (0)

Spółka cywilna  to umowa pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, ani statusu przedsiębiorcy. Przy dokonywaniu czynności z innymi podmiotami, stroną pozostają wspólnicy. Wspólnicy są podmiotami prawa, spółka zaś jest wyłącznie łączącą ich umową. Każdy wspólnik będący osobą fizyczną musi posiadać wpis do CEIDG. Spółka nie posiada odrębnego majątku. Majątek spółki cywilnej to w rzeczywistości wspólne mienie wspólników objęte współwłasnością.

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie. Forma ta zastrzeżona jest dla celów dowodowych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wniesienia niektórych wkładów do wspólnego majątku wspólników, np. własności nieruchomości – do zawarcia umowy spółki wymagana jest forma szczególna, w przypadku nieruchomości aktu notarialnego.

10 informacji, które warto znać na temat spółki cywilnej:

  1. Udział w spółce cywilnej wiąże się z szeroką odpowiedzialnością. Wspólnicy odpowiadają solidarnie za długi spółki. Wszyscy wspólnicy odpowiadają majątkiem wspólnym oraz każdy z osobna całym swym majątkiem osobistym. Wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wybranego przez siebie wspólnika, niektórych z nich lub wszystkich łącznie.
  2. Niezbędnymi elementami umowy spółki cywilnej jest oznaczenie stron umowy, celu gospodarczego oraz działań podejmowanych przez wspólników do jego realizacji. Umowa spółki cywilnej może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W nazwie muszą się znaleźć imiona i nazwiska wspólników z dopiskiem s.c., można dodatkowo zamieścić nazwę samej spółki, która będzie np. oddawać charakter jej działalności,
  3. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Domniemywa się równą wartość wniesionych wkładów.
  4. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.
  5. W braku odmiennego postanowienia umowy każdy wspólnik uczestniczy w zyskach i stratach ze spółki cywilnej w częściach równych. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.
  6. Co do zasady każdy ze wspólników spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki oraz umocowany do jej reprezentacji. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.
  7. Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony.
  8. Jeżeli mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółki trwa ona nadal za zgodą wszystkich wspólników, poczytuje się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony.
  9. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.
  10. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: